Banner image by Sherin Sugathan, UiB

Om oss: 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) har tildelt treårig støtte på 3 MNOK i perioden 2021-2023 til etablering av Nasjonalt nettverk for PRESIsjonsavbildning og MAskinLæring (PRESIMAL).

PRESIMAL samler flere av Norges fremste forskningsmiljøer innen presisjonsavbildning og maskinlæring. Nettverket vil tilrettelegge for forskning knyttet til maskinlæring og utvikling av presisjonsmedisin ved bruk av medisinsk avbildning, på tvers av ulike sykdommer og avbildningsmetoder. Målet er at mer presis diagnostikk kan gi ny informasjon om prognose og om hvilken behandling som er mest effektiv.

Gjennom utveksling av bildedata, metoder, infrastruktur og tverrfaglig kompetanse innen presisjonsavbildning vil nettverket arbeide for å løse viktige utfordringer innen bildeforskning. Nettverket vil stimulere til etablering av nasjonale plattformer for uttesting av algoritmer i klinisk praksis. En målsetting er å bringe maskinlæring nærmere pasientpraksis, med et pasientorientert fokus som sikrer god behandling.

Vi planlegger flere nettverksaktiviteter: konferanser, workshops, kurs, forskerutveksling, og konkurranser.

PRESIMAL ledes og koordineres av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (MMIV). Nettverkskoordinator for PRESIMAL er førsteamanuensis Eli Eikefjord. Hun leder nettverket i fellesskap med professor Ingfrid S. Haldorsen, førsteamanuensis Alexander S. Lundervold, førsteamanuensis Noeska Smit og førsteamanuensis Hauke Bartsch ved MMIV, Radiologisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus i Bergen. I tillegg er Karolina Berg, masterstudent i medisinsk teknologi fra UiB, ansatt som SoMe-ansvarlig.

About us:

PRESIMAL brings together several of Norway’s leading research environments within precision imaging and machine learning. The network will facilitate research related to machine learning in precision medicine with a special focus on medical imaging, across imaging methods and diseases. The network aims to promote the development of more precise diagnostic imaging methods allowing better prognostication and tailoring of treatment. Through the exchange of imaging data, methods, infrastructure and interdisciplinary expertise in precision imaging, the network will provide a hub for accelerating these endeavors. Furthermore, the network will stimulate the establishment of national digital platforms for testing machine learning algorithms in clinical practice, thus add momentum for translating machine learning algorithms into potential clinical implementation. 

Several network activities will be organized: conferences, workshops, research courses  and organization of competitions. Travel grants for researchers visiting other relevant institutions will be awarded. 

PRESIMAL is managed and coordinated by the Mohn Medical Imaging and Visualization Center (MMIV). The network coordinator for PRESIMAL is Associate Professor Eli Eikefjord. She is responsible for coordinating and heading PRESIMAL together with Professor Ingfrid S. Haldorsen, Associate Professor Alexander S. Lundervold, Associate Professor Noeska Smit and Associate Professor Hauke Bartsch at MMIV, Department of Radiology, Haukeland University Hospital in Bergen. Karolina Berg, masterstudent in medical technology engineering from UiB, is SoMe-responsible. 

Eli Eikefjord

Vitenskapelig koordinator PRESIMAL

Som vitenskapelig koordinator i PRESIMAL jobber jeg med nettverksbygging og tilrettelegging av nettverksaktiviteter.

Har bakgrunn innen radiografi og medisinsk avbildning med forskningsfokus innen kvantitativ MR avbildning, bildebaserte biomarkører og kunstig intelligens. Jobber som førsteamanuensis og fagseksjonsleder ved radiografutdanningen ved HVL.

Har du spørsmål eller er interessert i kontakt med PRESIMAL?

Eli.eikefjord@hvl.no

Karolina Berg

Assisterende koordinator/SoMe-ansvarlig PRESIMAL

Jeg hjelper til med bygging av PRESIMAL nettverket og publikasjoner på sosiale medier.

Jeg er masterstudent i medisinsk teknologi ved UiB. Har bakgrunn innen sosiale medier og rekruttering ved UiB, i tillegg til etablering av sosiale medier og nettverksbygging hos en start-up bedrift. 

Har du tips til innhold på PRESIMALs nettside eller sosiale medier?

Karolina.berg@uib.no

Call: Transdisciplinary travel grants for researchers 

Is your research topic related to clinical implementation of precision imaging and machine learning for better
patient care? Would a visit to one of your national or international research partners make your project even better? This call is for you! Press here to apply. 

Haukeland University Hospital

St. Olav's Hospital

University Hospital Northern-Norway

Helse Stavanger

Oslo University Hospital

Planlagte nettverksaktiviteter med tema omhandlende presisjonsmedisin og bruk av maskinlæring for å sikre god pasientbehandling: 

  • Årlige konferanser og workshops (i samarbeid med MMIV og partnere i andre RHF)  
  • Sommer/vinterskole (bl.a. i samarbeid med Digital Life Norway) 
  • Reisestøttetilforskningsopphold/besøk hos samarbeidendesentre (10 000 NOK per stipend; inntil 150 000 per år)  
  • Understøtte nettverksaktivitet som kan bidra til etablering av nasjonale løsninger for deling av digitale data og maskinlæringsalgoritmer mellom RHF  

Banner image by Sherin Sugathan, UiB